Treslag
Stående volum (m3)
Årlig tilvekst (m3)
 
Gran
 
Furu
 
Lauv
 
 
Produksjonsevne m3 pr år
  Biomasseberegning  
  Vil du se hva skogen binder om vi i tillegg til stammevolumet tar med greiner, røtter og topper ?
  Vil du se hva skogens årlige tilvekst binder om vi legger til greiner, røtter og topper ?
Hogstklasse
 
%-vis fordeling
Ikke forynget
1
Ungskog
2
Yngre produksjonsskog
3
Eldre produksjonsskog
4
Hogstmoden skog
5

Dette er en kalkulator der du som skogeier kan finne ut hvilken innsats skogen din gjør i kampen for et bedre klima. Ved å fylle inn riktige data fra din skogbruksplan, gir kalkulatoren også en tilstandsrapport og råd om hva som skal til for at den aktuelle skogen kan bli en enda mer effektiv CO2-fanger.

Finn fram skogbruksplanen og legg inn grunnlagsdata i venstre kolonne:
• Skogtilstand
• Skogbehandling
• Trebruk og bioenergi

Når du har fylt inn og gjort dine valg, klikker du Beregn nederst i venstre kolonne og får opp resultater i det hvite tekstfeltet til høyre. Om ønskelig kan du endre forutsetninger og klikke Beregn på nytt for å se effekten av disse endringene umiddelbart.

Du finner hjelp til innfylling av skjema under de respektive blå informasjonsbokser . Tilsvarende bokser dukker opp til høyre når du har fått resultatene. Disse gir informasjon om grunnlaget for beregning.

Vil du starte med en ferdig utfylt eksempelskog? Klikk her.

Kommuner og fylker
Kalkulatoren kan også brukes av kommuner og fylker for å finne skogens muligheter i klimasammenheng. Skogbruksansvarlige i kommunene vil ha tilgang til de aktuelle data. Kalkulatoren kan dermed være et nyttig verktøy i arbeidet med å lage kommunale klima- og energiplaner. Fylkesdata for skogtilstand kan hentes ut fra Landsskogtakseringen på Nibios nettsider.

Skogbrukets klimakalkulator er utviklet av Det norske Skogselskap i samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt og med økonomisk støtte fra Landbruks- og matdepartementet.

Det norske Skogselskap
Skogbrukets Kursinstitutt
 

 

 

 

 
  Skogbehandling
Sett inn det treantallet du i gjennomsnitt mener du har på foryngelsesfeltene dine.
  Benytter du naturlig foryngelse av gran selv om skogbruksplanen anbefaler planting?
  Går du over gran-foryngelsesfeltene dine og suppleringsplanter ved behov?
  Benytter du foredlet plantemateriale når du planter gran?
 
  Vil du benytte gjødsling som et tiltak for å øke tilveksten?
 
Hvis ja: areal som kan gjødsles, hogstklasse 4:
 
 
Bonitet G11/G14 (dekar)
 
Bonitet F14/F17 (dekar)

 
 
  For å beregne nettoeffekt (tilvekst - hogst) og effekten av trebruk og bioenergi trengs antatt årlig hogstkvantum.
  Hogstkvantum, m3
 
  Tøm skjema


   
tilstand
Her legger du inn tall for det produktive skogarealet fra Skogbruksplanens hovedtall/nøkkeltall og sammendrag: Stående kubikkmasse og tilvekst fordelt på gran, furu og lauv(bjørk), prosentvis hogstklassefordeling og den samlede produksjonsevnen.

Stående volum og årlig tilvekst refererer til trærnes stammevolum. Greiner, røtter og topper har stor betydning for trærnes evne til å binde CO2 og er derfor tatt med som valgbart alternativ.
behandling
Har du hoveddelen av foryngelsesfeltene på god bonitet bør gjennomsnittelig treantall ligge på den øvre halvdel av tabellen for å unngå produksjonstap.

Kvaliteten på plantematerialet er viktig – foredlet plantemateriale kan gi 15 % produksjonsøkning.

Gjødsling er aktuelt i hogstklasse 4 på bonitetene G11/G14 og F14/F17. Bruk 1/3 av arealet du får – dette forutsettes å ha riktig alder, god nok bestokning og kvalitet til å være velegnet for gjødsling.
brukogenergi
Legg inn skogbruksplanens foreslåtte årlige hogstkvantum.
om
Lukk vindu
Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke aktører i ”skogfamilien” som er opptatt av og har kunnskap om temaet skog og miljø. Landets ypperste kompetansemiljøer rundt hele prosessen fra skogfrø, skogsplanter og skogens evner til lagring og binding av CO2, til bygg, materialbruk og bioenergi er samlet.

Prosjektansvar og prosjektledelse ligger hos Det norske Skogselskap. Ellers deltar Norges Skogeierforbund, Norskog, Skog og landskap, Skogbrukets Kursinstitutt, TreFokus, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norsk Bioenergiforening og Landbruks- og matdepartementet.

Med den ferdigproduserte klimakalkulatoren og kunnskapsressurser fra de ulike fagmiljøene, er målet å utvikle en unik kunnskapsbase for det betydningsfulle satsingsområdet i kampen for et bedre klima; skog og tre.

Utgangspunktet for kalkulatoren er et forprosjekt gjennomført av Telemark Skogselskap.